ขอแสดงความยินดี

😊 ขอแสดงความยินดีกับ 🙏🏼
🎉 นางสาลินี บุญนาค 🎉
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✍🏼 ที่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ