โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์