ระชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน ให้กับ

1. นายพงศธร อรัญอรพินิจ
2. นายศรันย์ ศรีคำดี
3. นายวงศกร ถาวรสุข
4. นายชาคริต สุขเจริญ
5. นายชญานนท์ บุญส่ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
6. นายสมบูรณ์ ชันพรมมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาฝึกงาน จากคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ที่เข้าฝึกงานตลอดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ✍🏼