การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (GE-Online)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (GE-Online)” ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคิรนทร์