บรรยายเรื่อง Packaging Design โดย นายบุญฤทธิ์ อรัญญกูล


วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ได้มีการบรรยายเรื่อง Packaging Design โดย นายบุญฤทธิ์ อรัญญกูล ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง