14 พฤศจิกายน : วันคนพิการ

14 พฤศจิกายน : วันคนพิการ
… อันมนุษย์ปุถุชนบนปฐพี ล้วนเป็นหนึ่งชีวีอันยิ่งใหญ่ …
… มีชีวิตต้องลิขิตด้วยจิตใจ ไม่มีใครไร้ความหวังถ้ายังสู้ …

ผลงานโดยนักศึกษาฝึกงาน นางสาววันเพ็ญ จันทร์กำจร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

TV(1) 1