สัมภาษณ์ในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพิจารณาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2562