โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิตอล ICDL and MDES Digital Literacy

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิตอล ICDL and MDES Digital Literacy ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเคมี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือ