อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix


วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix” โดยมีบริษัท Book Promotion and Service เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)