การตรวจติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

IMG_2671-horz-vertสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการตรวจติดตามและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ในเมือง
ซึ่งมีคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์
2. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา
3. อาจารย์เมธี พรมศิลา