บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี และอาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์