กิจกรรม สร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 12.30 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนแห่งชาติ” โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์