จัดเตรียมประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีการกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งจะจัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์