ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พรัอมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข และพัฒนางานตามภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์