ประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)


วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ “ประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)” ให้กับนักศึกษาในสาขา และคณะกำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์