สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)


วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 58 – 59 (ภาคปกติ) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ