โครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน” 🧹 และสร้างความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงานของตนเอง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 👇🏼

1️⃣ สะสาง ให้ แยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
2️⃣ สะดวก ให้ จัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3️⃣ สะอาด ให้ ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ทำงาน
4️⃣ สุขลักษณะ ให้ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
5️⃣ สร้างนิสัย ให้ อบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดค่ะ