การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์