ประชุมนักศึกษาฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน ให้กับนางสาวมนัญชญา ปิ่นปรีเปรม
นักศึกษาฝึกงาน จากคณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง