เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของหน่วยเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์