วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี 🙏🏼