โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษารหัส 59 – 60

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษารหัส 59 – 60 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์