อบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา


วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 – 15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่รวมคะแนนเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถานที่ในการจัดอบรม