โครงการอบรมการเขียน Blog สำหรับการนำเสนอข่าว


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมการเขียน Blog สำหรับการนำเสนอข่าว ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์