ตรวจแบบทดสอบสมรรถนะดิจิทัล

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจแบบทดสอบสมรรถนะดิจิทัล นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายได้ทดสอบเมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจข้อสอบ ณ หอสมุดกลาง ในเมือง