บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ