บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 🧾☑️

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562