ทดสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี 📝


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ “สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล” โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เป็นผู้กำกับ ติดตาม และเก็บข้อมูล มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ข้อ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด