๕ ธันวา มหาราช : วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวา มหาราช : วันพ่อแห่งชาติ

… พระคุณพ่อ เลิศฟ้า มหาสมุทร …
… พระคุณพ่อ สูงสุด มหาศาล …
… พระคุณพ่อ เลิศหล้า สุธาธาร …
… ใครจะปาน พ่อฉัน นั้นไม่มี …

DAD 2015 1