โครงการ “พัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics University Ranking

วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้จัดโครงการ “พัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics University Ranking”

ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน

หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 900

12308495_1190696374293823_3683679615812555813_n-vert