เทคนิคการใช้ Mobile Application เพื่อการประชาสัมพันธ์ในองค์กร

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12 – 13 มีนาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้ Mobile Application เพื่อการประชาสัมพันธ์ในองค์กร”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)Mobile App