เทคนิคการใช้ Microsoft Word เพื่อการใช้งานภายในสำนักงาน

AllWord2016

วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้ Microsoft Word เพื่อการใช้งานภายในสำนักงาน”
โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)