เทคนิคการใช้ Microsoft Excel เพื่องานด้านธุรกิจ

IMG_6489-horz-vertวันจันทร์และอังคารที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้ Microsoft Excel เพื่องานด้านธุรกิจ”
โดยมีอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)