เตรียมความพร้อม IPv6 เพื่อรองรับกา่รเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26 – 27 มีนาคม 2559
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบเครือข่าย
ได้เข้าร่วมโครงการเสวนา “เตรียมความพร้อม IPv6 เพื่อรองรับกา่รเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IPv6