เข้าพบเพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทย์ฯ)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าพบคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

33