เข้าพบเพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-15.00 น.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าพบศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น เพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

35