เข้าพบเพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

34