เข้าพบเพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าพบหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

31