เข้าพบเพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะครุฯ)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00-15.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าพบคณบดี คณะครุศาสตร์ เพื่อรับฟังการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

32