ศึกษาดูงาน ม.รังสิต & มรภ.วไลยอลงกรณ์

15302489_1305858169477826_1337920031_o-horz-vertวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์