วิทยากรอบรมโปรแกรม Joomla

วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2558 บุคลากรภายในกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวพิไลพร วงษา และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมโปรแกรม Joomla

ให้กับโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”

874