วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๙ น.

รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๓ พรรษา ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๕

page