การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla อย่างมืออาชีพ

วันอังคารและพุธที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla อย่างมืออาชีพ”
โดยมี ดร.ศรันย์ นาคถนอม เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

Joomla 2016 1