ประมวลภาพ “กษีณาลัย ๒๕๕๘”

วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ได้จัดโครงการ “กษีณาลัย ๒๕๕๘”

โดยจัดขึ้นเพื่อส่งผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

กษีณาลัย ๒๕๕๘