ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง