ประกาศเลื่อนการอบรม 3 หลักสูตร

: : ประกาศเลื่อนการอบรม 3 หลักสูตร : : ได้แก่
1. “เทคนิคการใช้ Mobile Application”
2. “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ”
3. “เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสารสนเทศสู่สังคม”
ที่จะเริ่มอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึงที่กำหนด
จะประกาศวันอบรมที่แน่นอนให้ทราบภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เลื่อน