ประกาศเปลี่ยนสถานที่อบรม

หลักสูตร “เทคนิคการใช้ Mobile Application” อบรมวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

เปลี่ยนจาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (บางคล้า) เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900

Change