ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย และ อาจารย์อดิเรก เยาว์วงค์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย และแนะนำสำนักวิทยบริการฯ และการเข้าใช้บริการในส่วนต่าง ๆ แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองค่ะ

IMG_0376-horz