ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

25421

ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ด้วยเศียรเกล้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์