การใช้ Google Scholar Citations Profile อ.คณะครุศาสตร์ & เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Google Scholar Citations Profileวันจันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile
ให้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ และ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ